Meiji period netsuke ashinaga

Hello!

Welcome to Netsuke for Sale (and okimono)